ShopBuddie.nl- Shop met korting bij meer dan 2.500

Shopbuddie.nl maakt online shoppen leuker en goedkoper! Shopbuddie.nl geeft buddies korting op hun online aankopen en biedt daarnaast extra korting met kortingscodes en speciale acties. Met ruim 2.500 aangesloten webshops is het aanbod zeer groot. Hoe werkt Shopbuddie.nl? Iedereen kan zich gratis aanmelden op Shopbuddie.nl! Na registratie krijg je direct korting op je online aankopen bij de meer dan 2.500 aangesloten webshops. Bij elke webshop op Shopbuddie.nl staat aangegeven hoeveel korting je als buddie ontvangt op jouw aankoop. Dit kan een percentage of een vast bedrag per aankoop zijn. Als de buddie een aankoop heeft gedaan via Shopbuddie.nl bij een aangesloten webshop, dan wordt dit geregistreerd in zijn/haar account op Shopbuddie.nl en ontvangt de buddie het vermelde bedrag aan korting van Shopbuddie.nl terug. Voor het registreren van de aankopen van onze buddies maken wij gebruik van een geavanceerd tracking systeem.

Reviews
5 stars on 1 review