Charmington IRIS

Căn hộ hạng sang Charmington IRIS quận 4 nối tiếp và kéo dài sự thành công của TTC Land. Với sự thành công của thương hiệu Jamona cùng Charmington La Pointe vừa qua. Với vị trí thuận lợi nhất trong quận 4, Charmington IRIS sẽ góp phần gia tăng giá trị trong khu vực quận 4

Reviews
5 stars on 2 reviews